งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ Line@ : @SUT.SOS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 ต.ค. 2563

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ Line@ : @SUT.SOS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนอาคารสถานที่ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ Line@ : @SUT.SOS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ https://forms.gle/SNna7yGGQ7ARrt9o9 หรือ QR CODE