งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

แจ้งบุคลากรและคณาจารย์ มทส. ทุกท่าน เรื่อง ลงทะเบียนทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 พ.ค. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กด >>>

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน >> https://forms.gle/RXJcadB6nC8nkzLX7

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน (ไม่ต้องลงนาม)
1. สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร 
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่
3. สำเนาคู่มือทะเบียนรถทุกคัน (หากมากกว่าหนึ่งคัน)
หมายเหตุ :    * กรุณารวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว
                   ** ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .PDF เท่านั้น
                   *** กรณีไม่มี E-Mail ของ Gmail กรุณาสมัครก่อนกรอกแบบฟอร์ม