งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

สถานการณ์น้ำดิบ มทส. คงเหลือ 490,000 ลบ.ม.

วันที่ 6 ส.ค. 2562

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

หากเราไม่ช่วยกันประหยัดน้ำ เดือนกันยายน อาจไม่มีน้ำใช้ !!!