งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

แจ้งขึ้นทะเบียนชนิดของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561

วันที่ 20 พ.ย. 2561

ตามประกาศ มทส. เรื่องการควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561

เรียน ผู้ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หรือ ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอครอง

สามารถลงทะเบียนโดย คลิ๊ก ที่นี่ https://goo.gl/forms/qWDreu5jEmKUHeO02 หรือ Scan QR code