งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ข้อแนะนำการใช้งาน Citizen Watch

วันที่ 27 พ.ค. 2561

ส่วนอาคารสถานที่ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมมือกันจัดทำโครงการ Citizen Watch

ข้อแนะนำการใช้งาน Citizen Watch Click !!

            โครงการ CITIZEN WATCH เกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านอธิการบดี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน มทส. ด้วยช่องทางการสื่อสาร Line :  @SUT.SOS เพื่อร้องขอการบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ประชากร มทส. ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันสอดส่องดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
            โดยบริการ @SUT.SOS นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาให้ มทส. ของเราไปสู่ Smart University Town