งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ตารางเวลาการจัดรถรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 25 เม.ย. 2561

แจ้งตารางเวลาการจัดรถรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

กรณีสมาชิกไม่สะดวกรอรับซื้อ : รวบรวมขยะรีไซเคิลและมัดปากถุงพร้อมเขียนชื่อ - เบอร์โทร. ติดไว้ และวางไว้ใต้อาคาร
ผู้ประสานงาน :   นางบุณฑิพา  ทาบสีแพร  โทร 5234  หรือ 081- 9761204
ผู้รับซื้อโดยตรง :  นางสุพรรณสา  บุณศุภโชค  โทร. 085 - 8587284